محصولات :

جرثقیلهای سقفی آویز

OUS

ظرفیت : تا

5   ton

 type

دهنه :   تا

22  m

نصب در سالنهای با سقف مستحکم

سرویس دهی در کل یا بخشی از عرض سالن

جرثقیلهای نیم دروازه ای

PSS

ظرفیت : تا

5   ton

 type

دهنه :    تا

12  m

نصب در بخشی از عرض داخلی سالن

 نصب در محوطه خارجی جنب سالن

       

جرثقیلهای سقفی تک پل

OTS

ظرفیت : تا

5   ton

 type

دهنه :    تا

22  m

نصب در سالنهای با سقف مستحکم

 سرویس دهی در کل عرض سالن

جرثقیلهای دروازه ای تک پل

PFS

ظرفیت : تا

5   ton

 type

دهنه :   تا

2 m

نصب در محوطه های خارج از سالن
       

جرثقیلهای سقفی دو پل

OTD

ظرفیت : تا

50  ton

 type

دهنه :   تا

30  m

نصب در سالنهای با سقف مستحکم

 سرویس دهی  در کل عرض سالن

جرثقیلهای دروازه ای دوپل

PFD

ظرفیت : تا

50  ton

 type

دهنه :   تا

30  m

نصب در محوطه های خارج از سالن
       
 
 

  سوابق

  محصولات

  صفحه اصلی

  designer : info@tgturk.com